O nas

Zakład Językoznawstwa Historycznego i Kulturowego został powołany w lutym 2012 roku. ZJHiK kontynuuje działalność – istniejącego wcześniej w strukturze Instytutu Filologii Polskiej (obecnie: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa) Zakładu Historii Języka Polskiego i Dialektologii. W ciągu ostatnich kilku lat – wraz z rozwojem zainteresowań naukowych pracowników i doktorantów Zakładu – zdecydowanie rozszerzył on jednak profil badawczy i ofertę edukacyjną. Obecnie ZJHiK kieruje dr hab. Mirosława Wronkowska-Dimitrowa, prof. UKW.

Badania naukowe osób związanych z Zakładem mieszczą się w zakresie historii języka polskiego i innych języków słowiańskich, dialektologii, etnolingwistyki, folklorystyki oraz komunikowania międzykulturowego.

Przedmioty nauczania realizowane przez ZJHiK:

  • Filologia polska: Etnolingwistyka, Język prasłowiański, Gramatyka historyczna języka polskiego, Historia języka polskiego, Historyczno-kulturowy kontekst polszczyzny najnowszej, Kultura języka polskiego, Kultura żywego słowa, Metodologia badań językoznawczych, Regionalne zróżnicowanie polszczyzny, Wprowadzenie do językoznawstwa historycznego, Seminarium magisterskie;
  • Kulturoznawstwo: Językoznawstwo kulturowe, Dziedzictwo kulturowe i językowe w edukacji regionalnej, Polszczyzna regionalna, Folklorystyka;
  • Logopedia: Fonetyka historyczna i dialektów polskich, Fonetyka języka polskiego, Język dziecka a kontekst kulturowy, Kultura języka polskiego, Kultura żywego słowa, Leksyka języka polskiego, Socjolingwistyczne podstawy komunikacji, Socjolingwistyka;
  • Humanistyka drugiej generacji: Warsztat językowy;
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: Seminarium magisterskie.

Kontakt

dr hab. Mirosława Wronkowska-Dimitrowa, prof. UKW - kierownik ZJHiK
tel. 52 322 98 39 (40)
e-mail: miwrodi@wp.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Językoznawstwa Historycznego i Kulturowego,

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz, tel. +52 321 31 81, fax 52 322 03 55